IPARD II (2) Süt Toplama Merkezleri

Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

Süt toplama merkezleri için bir başvuru sahibi aynı ilde yapmak istediği yatırımı için 5 farklı yatırım uygulama adresinde (toplam kapasite 70 tonu geçmeyecek şekilde) süt toplama merkezi kurabilecek ancak toplam uygun yatırım tutarı üst limiti 1 milyon Avro’yu geçmeyecektir.

Yatırım Bütçesi

Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro’dur.

Destek Oranı

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.

Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Taksit Sayısı

Proje bazında yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi, uygun harcamaların toplam değerine göre yapılmaktadır.

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksitte,
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında (2.500.000 TL dahil) olduğu yatırımlarda ödeme 2 taksitte,
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda ödeme 3 taksitte yapılır.

IPARD Programı Sıralama Kriterleri

 • Eğer başvuru sahibi mevcut bir işletme ise 40
 • Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü ise 25
 • Eğer yatırım 3 milyon TL’den daha az ise 20
 • Eğer yatırım, atıkların veya yan ürünlerin işlenmesi veya yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise 15

Genel Başvuru Şartları

 • Kamu tüzel kişiliği hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek veya tüzel kişi olmalıdırlar.(Kırsal Altyapı yatırımları hariç)
 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Başvuru Sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmazlara ilişkin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler olmamalıdır.
 • Adli sicili kayıtları uygun olmalıdır. (Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet)

Uygunluk Kriterleri

 • Üretici birlikleri hariç olmak üzere tüm başvuru sahipleri KOSGEB’e üye olmak zorundadırlar. Mikro işletmeler bu tedbir kapsamında uygun değildir.
 • Küçük Ölçekli İşletme Tanımı: 50 kişiden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
 • Orta Ölçekli İşletme Tanımı: 250 kişiden az yıllık çalışanı olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
 • Mevcut işletme modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.
 • Başvuru yapılan ilgili alt sektör kapsamında, AB’nin web sitesindeki (DG SANCO) listede hayvansal gıda kategorisinde AB onaylı üçüncü ülke işletmesi olarak yer alan işletmeler destek için uygun değildir. AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.

Projenin hazırlanması için AGROPROJE Danışmanlık.

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik
Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17
agroproje@gmail.com