Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların (KKYDP)Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların (KKYDP)Desteklenmesi

Category : KKYDP Hibe İlanı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacaktır.


Yatırım Konuları Nelerdir?
• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
• Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
• Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
• Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
• Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
• Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
• Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
• Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
• Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
• Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?
Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas
Proje Tutarı;
• Yeni Yatırımlar İçin : 3.000.000-TL
• Tamamlama Yatırımları İçin : 2.000.000-TL
• Kapasite Artırımı Yatırımları İçin : 1.500.000-TL
• Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 1.500.000-TL
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
• İnşaat işleri alım giderleri,
• Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri program kapsamında desteklenebilecektir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 Hibe Desteği verilecektir. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 60 (Altmış) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.
Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Konuları Nelerdir?
• Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo,
• Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
• Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
• Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
• El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
• İpek Böceği Yetiştiriciliği,
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
• Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
• Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Kimler Başvurabilir?
Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir.
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
• İnşaat Yapım Giderleri
• Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri
Program kapsamında desteklenebilecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56


Leave a Reply