Author Archives: agroproje

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların (KKYDP)Desteklenmesi

Category : KKYDP Hibe İlanı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacaktır.


Yatırım Konuları Nelerdir?
• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
• Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
• Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
• Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
• Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
• Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
• Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
• Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
• Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
• Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?
Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas
Proje Tutarı;
• Yeni Yatırımlar İçin : 3.000.000-TL
• Tamamlama Yatırımları İçin : 2.000.000-TL
• Kapasite Artırımı Yatırımları İçin : 1.500.000-TL
• Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 1.500.000-TL
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
• İnşaat işleri alım giderleri,
• Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri program kapsamında desteklenebilecektir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 Hibe Desteği verilecektir. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 60 (Altmış) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.
Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Konuları Nelerdir?
• Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo,
• Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
• Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
• Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
• El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
• İpek Böceği Yetiştiriciliği,
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
• Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
• Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Kimler Başvurabilir?
Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir.
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
• İnşaat Yapım Giderleri
• Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri
Program kapsamında desteklenebilecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56


IPARD II – Onuncu (10.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 7 Ocak 2021

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


IPARD II – Dokuzuncu (9.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 11 Mayıs 2020

Category : Uncategorized

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


IPARD II – Sekizinci (8.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 25.11.2019

Category : Uncategorized

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

A27 başlık

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.
IPARD II – Altıncı (6.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 08.05.2019

Category : Uncategorized

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

ALTINCI BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Altıncı Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

A27 başlık

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


IPARD II – Beşinci (5.) Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 16.02.2019

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için:

A27 başlık

Agroproje Danışmanlık ve Mühendislik

Yüksel ŞAHİN – 0532 447 48 17 – 0332 236 12 56

IPARD programının uygulandığı, 42 ilde tecrübeli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz.


IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı ! 21.12.2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

 ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar Balıkesir Diyarbakır Kahramanmaraş Manisa Sivas
Ağrı Burdur Elazığ Karaman Mardin Şanlıurfa
Aksaray Bursa Erzincan Kars Mersin Tokat
Amasya Çanakkale Erzurum Kastamonu Muş Trabzon
Ankara Çankırı Giresun Konya Nevşehir Uşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın Denizli Isparta Malatya Samsun Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

TEDBİR ADI SEKTÖR

KODU

SEKTÖR ADI DESTEK

ORANI

TOPLAM DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

%40-70

 

 

 

164.706.348

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal

İşletmeler

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal

İşletmeler

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal

İşletmeler

 

 

 

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

 

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve

Paketlenmesi

 

 

 

 

 

 

%55-65

 

 

 

 

 

 

87.239.811

 

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve

Paketlenmesi

302-3 Zanaatkarlık ve Katma

Değerli Ürün İşletmeleri

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon

Faaliyetleri

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji

Yatırımları

BAŞVURU TARİHLERİ

 

TEDBİR ADI BAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin

Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan    TKDK   İl    Koordinatörlüklerinde   kabul    edilmeye    başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarımsal

İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan    TKDK   İl    Koordinatörlüklerinde   kabul    edilmeye    başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru  kurallarını  içeren  Başvuru  Çağrı  Rehberi (Versiyon 3.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.


Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II 5. İzleme Komitesi Toplantısı

Category : TKDK Haber

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II 5. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara’da düzenlendi.

Toplantıya başkanlık yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi tarafından bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, IPARD II Programı’nın devam ettiğini, bu süreçte çalışmalarını yoğun ve etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalara fikir ve tecrübeleriyle herkesin aktif katılımının çok önemli olduğunu belirten Özlü, sürece katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ise Kurum olarak ellerinden gelen çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve bunun devam ettirileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Otorite tarafından önceki toplantıda alınan kararların uygulanması, IPARD 2 Programı izleme raporu ve değerlendirme faaliyetleri, 2017 teknik destekleri ve gerçekleştirilen faaliyetler, 2018 teknik destek eylem planı ile Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı uygulamaları hakkında sunum yapıldı.

TKDK temsilcileri de IPARD 2 Programı uygulamaları kapsamında başvuru çağrıları, sözleşmeler ve ödemeler, 2017 iletişim ve tanıtım faaliyetleri, 2018 iletişim ve tanıtım eylem planına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Hazine Müsteşarlığı Denetim Otoritesi yetkililerince Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 5. bileşeni, Uygulama Destek Dairesince ise IPARD ve mevcut durumuna ilişkin sunum yapıldı.

AB Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri de katılımcılarla görüşlerini paylaştı.

Toplantının sonunda yapılan oylamada sonraki toplantının 3 Mayıs 2018’te düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed Adak, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali Ergin, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü yetkililerinden Liam Breslin ve Iwona Lisztwan, AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinden Simona Gatti ve Leyla Alma ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.  


Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı

Category : GTHB Haber

Kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla Ankara’da ”Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı” düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ağın temsilcisinin sadece Bakanlık olmadığını, tüm grupların ağın değerli bir öğesi olduğunu söyledi.

İşleri yaparken sadece bir kuruma vazifeleri bırakıp faydalanma düşüncesine sahip olunamayacağını belirten Özlü, şöyle konuştu:

”Yapılacak olan her işte ülkemizin kalkınması ve kırsal kalkınma için her konuda fikirlerimizle katkı sunmalıyız. Anadolu, kültürleri ve toprakları birbirine bağlayan bir köprü. Bu topraklarda çok çalışarak cennet vatanımızı kalkındırmak asli görevimiz. Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel refahıyla yaşam kalitesini artırma gayesi taşıyor. Kırsal kesim, milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık ediyor. Ancak, birlik ve beraberliğimizi devam ettirebilmek daha çok çalışmak ve başarıya ulaşmakla mümkün. Bugün burada olan kırsal kalkınma ailesine büyük işler düşüyor. Hepimize düşen görev, yerelle merkez arasında kurulmuş bağı güçlendirmek olacaktır.”

Tarım Reformu Genel Müdürü Keser

Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ise kırsalın desteklenmesi ve kırsaldaki projelerin başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle bu çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’de şu an itibarıyla özellikle ulusal kaynaklarla yaptıkları çalışmalarda 7 bin 500 projenin desteklendiğini vurgulayan Keser, bunun karşılığında kırsala 3,2 milyar liralık hibe verildiğini anımsattı.

Bu çalışmaları yaparken bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Keser, ”Ülkemizde kırsalı kalkındırırken mutlaka altyapısını iyi bir şekilde yapıp kırsalda yaşayan insanlarımıza sunmak zorundayız. Tarım topraklarımız diğer sektörlerin gelişmesi için bir baskı altında, kırsalımız da baskı altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Lisztwan

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Iwona Lisztwan, bilgi paylaşımının büyüyen ekonomilerin itici gücünü oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu yüzden bir ağın gerekli olduğunu aktaran Lisztwan, bu ağın nasıl organize edileceğine ve destekleneceğine, ağ destek biriminin nasıl düzenleneceğine Türkiye tarafından karar verileceğini ifade etti.  

TKDK Başkanı Antalyalı  

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, AB’nin kırsal kalkınma tecrübesini Türkiye’ye aktarmasına vesile olan AB’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında yeni bir politika aracını başlatmanın mutluluğunu bugün hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında kırsal kalkınma programlarının hazırlandığını ve 2011 yılından itibaren Kurumun akreditasyonuyla bunların Türkiye’de uygulanmaya başladığını hatırlatan Antalyalı, 42 ilde uyguladıkları bu programla özellikle tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağladıklarına işaret etti.

Gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının yürütülmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Antalyalı, şöyle devam etti:

”2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 11 bin proje uyguladık ve ülkemizde 2,3 milyar avroluk yatırım gerçekleşti. Bunun bir milyar 48 milyon avrosunu da AB ve genel bütçeden katkılarımızla hibe olarak vatandaşlarımıza kullandırmış olduk. IPARD II Programı’nın ilk çağrısında da bin 642 sözleşme imzaladık. Şu anda yaklaşık 1,4 milyar 800 milyon TL hibeyle bu projelerimiz de bu yıl uygulanıyor. İkinci çağrımızda 120 milyon avroluk ilana çıkmıştık hibe olarak. Bunu da değerlendirme son aşamada. İnşallah bunları da bitiriyoruz. IPARD I Programı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL’lik vergi muafiyeti sağladık. Vergiden muaf bir kaynak kullandırıyoruz, bu da çok önemli. Bugüne kadar 8 milyar lirayı bulan yatırım gerçekleşti Türkiye’de ve 57 bin kişi iş imkanına kavuşmuş oldu. Bu rakamlardan çok daha kıymetli olan kırsal kalkınma bilincinin ve birikiminin ülkemizde oluşmuş olmasıdır. Yaptırdığımız etki analizi çalışmaları da bize bunu gösteriyor. Oluşan bilgi ve tecrübenin aktarılması için fiziki ve sanal platformları sağlayacağız. Burada oluşan bilgi ve tecrübe tüm paydaşlar arasında etkin bir şekilde kullanılacak.”

Antalyalı, yeni ulusal kırsal ağ yaklaşımıyla yenilikçi projeleri teşvik edeceklerini ve bunların paydaşlar arasında daha etkin tanıtılacağını ifade etti.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Adak

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed Adak ise kırsal kalkınmada temel amacın kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması olduğunu bildirdi.

Kırsal kalkınmada genel potansiyel değerlendirmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasının esas olması gerektiğini aktaran Adak, bugüne kadar IPARD Programı kapsamında uygulanan başarılı proje örneklerinin kırsaldaki yatırımların teşviki açısından ciddi önem arzettiğini, burada Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TKDK’nın başarısının görüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Kalkınma Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İtalya Ulusal Kırsal Ağı, Gördes Belediye Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma Vakfı temsilcileri tarafından kırsal kalkınmaya ilişkin çeşitli konularda sunumlar yapıldı, deneyimler paylaşıldı.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı kapsamında oluşturulan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden etkinliğe katılan yerel eylem grupları da oluşturdukları stantlarda yöresel ürünlerini sergiledi. 


Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi 2017

Category : GTHB Haber

Tarım sektörünün ana sorun alanları değerlendirildiğinde, finansmanın öne çıkan alanlar arasında olduğu ve bugüne değin ülkemizin hemen her ilinde düzenlenen “Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantıları” nda üreticilerimiz tarafından Bakanlığa iletilen sorunların arasında yine tarımın finansmanın öne çıktığı görülmüştür.

Tarım sektörümüzün güçlü büyüme potansiyeli ile daha çok ve daha geniş ürün yelpazesinde finansman desteğine ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Tarım sektörü artık “tohumun toprağa düşmesinden ürünün hasat edilmesine kadar” değil “çiftlikten çatala” her adımda finanse edilme ihtiyacı içerisindedir.

 Bütün bunların değerlendirilmesiyle gelinen son noktada, sektörün ve üreticinin sorunlarını ele almak, sektördeki tüm paydaşlarla bir arada çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamaya koymanın yollarını tartışmak için Bakanlığımızca bir tarımsal finans zirvesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sektördeki tüm paydaşların katılımı ve desteği önem taşıdığı için geniş katılımlı düzenlenen zirve, 13 kamu kurumu, 6 üniversite,  odalar, birlikler ve kooperatiflerden oluşan 27 sivil toplum kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirketinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir uzmanlar grubunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

İki günlük planlanan Zirve 11 Kasım 2017 tarihinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr Durali KOÇAK’ın açılış konuşmaları ile devam etmiştir. Ardından üreticilerimizden Bakanlığımıza sorun olarak iletilen başlıklar göz önüne alınarak bu konularda politika üretecek, somut öneriler ortaya koyacak şekilde oluşturulan; 1. Grupta Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Dr. Gökhan ÖZERTAN moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman ve Geleceği”; 2. Grupta Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman Kaynakları ve Geliştirilmesi”; 3. Grupta ise Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet GENÇ moderatörlüğünde “Tarımsal Finansman ve Sigorta” konuları değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.